Wedstrijdreglement


Wedstrijdregelement  55+ competitie Hsv `tVoorntje.


1. Wedstrijdreglement.

 a. Het wedstrijdreglement wordt door de jaarvergadering vastgesteld en is bindend voor een vol wedstrijdseizoen.
 b. Wijzigingen kunnen alleen op voorstel van het bestuur of leden op de jaarvergadering worden aangebracht.
 c. Het bestuur draagt er zorg voor dat iedere deelnemer in het bezit kan zijn van een wedstrijdreglement.

2. Wedstrijdrooster.

 a. inschrijven kan tot 8.30 uur op de afgesproken plaats.                                                                                                       
 b. Er word gevist tot 13.30 uur.                                                                                                                                             
 c. Men gaat op eigen gelegenheid naar het wedstrijdwater.                                                                                                 
 d. Bij calamiteiten kan het bestuur besluiten na overleg met de aanwezigen om uit te wijken naar een ander
     water.
 e. De dag voor de wedstrijddag kan men op de website zien waar er gevist wordt, ook kan men bellen met de
     wedstrijdcommissie waar er wordt gevist.
   
3. Deelnemers. 

 a. Deelnemers aan de wedstrijden kunnen alleen leden of subleden zijn van de vereniging.
 b. Alle deelnemers dienen op tijd aanwezig te zijn of men moet zich van te voren hebben aangemeld.

4. Inleggeld.

 a. Door de jaarvergadering wordt het verschuldigde inleggeld der wedstrijden vastgesteld.
 b. Inleggeld wordt omgezet in prijzengeld en uitgekeerd in waardebonnen.

5. Prijzen.

 a. Door het bestuur wordt de verdeling van de prijzen voor aanvang van de wedstrijden vastgesteld.
 b. Verder zal de vangst van de zwaarste vis van de competitie`s recht geven op een extra prijs.  
     Dit is ook van toepassing voor de zwaarste voorn.

6. Bepalingen ter plaatse.

 a. Het bestuur draagt er zorg voor dat de nummers zijn uitgezet.
 b. Na aankomst bij het water heeft men 45 minuten de tijd om op te tuigen.                                                                       
 c. De wedstrijd begint en eindigt na een signaal. Na het laatste signaal direct stoppen met vissen,
     alleen vis dat voor het eindsignaal in het schepnet aanwezig is telt mee voor de einduitslag.                                                                       
 d. Bij aanvang van de wedstrijd is zwaar voeren toegestaan, daarna niet meer.                                                                 
 e. Gedurende de wedstrijd mag men een andere deelnemer op geen enkele manier hinderen of lastig vallen.                   
 f.  Alle deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijke bepalingen inzake de visserijwetgeving
     alsmede de voorwaarden of bepalingen welke zijn opgenomen in de vergunning.                                                                             
 g. Het gebruik van een ruim leefnet tijdens de wedstrijd is verplicht.

7. Toegestane middelen. 

 a. Er mag worden gevist met twee hengels al dan niet voorzien van een
     opwindmechanisme waar niet meer dan één haak aan is gemonteerd.
 b. Tijdens de wedstrijd mag bij het scheppen assistentie worden verleend.
 c. Degene die na beëindiging van de wedstrijd vis ter beoordeling aanbiedt welke op een andere manier is 
     verkregen dan de mogelijkheden genoemd in dit reglement zal worden uitgesloten voor verdere deelname
     aan de competitie.
 d. Het gebruik van vér de vase alsmede gekleurde maden of imitaties hiervan in welke vorm dan ook 
     en gekleurd voer is niet toegestaan.
 e. Alle deelnemers dragen er zorg voor dat de vis niet wordt beschadigd.
 f.  Er word gewogen vanuit het leefnet.

8. Beoordeling van de vis.

 a. De vis wordt ter plaatse beoordeeld en gewogen.
 b. Aal Snoek en Snoekbaars tellen voor het resultaat van de wedstrijd niet mee.
 c. Alle vis die verder gevangen wordt, kan ter weging aangeboden worden.
 d. De deelnemer die op deze wijze het hoogste gewicht heeft gevangen komt in aanmerking voor de eerste prijs.

9. Puntentelling 

 a. Voor een eerste plaats op de wedstrijd krijgt men 25 competitiepunten, 
     de tweede krijgt 24 punten, de derde 23 punten enz.
 b. Voor het kampioenschap is het beste resultaat over alle wedstrijden met
     aftrek van de vier slechtste de kampioen.
 c. Bij een gelijk aantal competitiepunten zijn het de resultaten van de 11 beste wedstrijden die dan de doorslag
     geven.
 d. Degene die verder in het midden van het wedstrijdparcours zit en hetzelfde gewicht heeft als iemand aan de  
     buitenzijde gaat voor in de puntentelling.

10. Prijsuitreiking.

 a. De uitreiking van de prijzen is direct na de weging aan het viswater.
 b. Is men niet meer aanwezig tijdens de uitreiking en heeft men toch recht op een prijs dan wordt deze naar
     de eerstvolgende winnaar doorgeschoven.
     Tevens word een prijs verloot onder de aanwezige deelnemers die buiten de prijzen zijn gevallen.

11. Slotbepaling.

 a. Het bestuur of de vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan 
     tijdens de wedstrijd of gedurende de reis van en naar het wedstrijdwater.
 b. Deelname aan de wedstrijd houd automatisch in, dat men zich aan de bepalingen van dit wedstrijdreglement
     onderwerpt.
 c. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 d. In geval van overtreding is het bestuur gerechtigd de desbetreffende deelnemer te diskwalificeren of voor
     verdere deelname uit te sluiten.